▶Tervezés


Épületgépészeti tervezés az UK-GEOTHERM Kft. szolgáltatásában


Az UK-GEOTHERM Kft. saját tervezésű és kivitelezésű rendszermegoldásokat kínál megrendelői részére, melyek a legszigorúbb műszaki és technológiai elvárásoknak felelnek meg.

A vállalkozó kivitelező a szerződést megelőzően jelzi az építtetőnek a tervdokumentáció minden olyan hibáját, melyet elvárható szakmai gondossága mellett észlel. Ezért célszerű olyan kivitelezéssel foglalkozó céget választani, aki a tervek elkészítését is el tudja végezni. Biztosítva ezzel a tervező és a kivitelező közötti szakmai szoros kapcsolat és megfelelő konzultáció meglétéből megfelelően kivitelezhető terv elkészítését.


Az építési beruházás előkészítése, lebonyolítása, szervezése során az építtető feladata:


▶ az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek megszerzése, szerződések megkötése
▶ a tervező kiválasztása, jogszabályban meghatározott esetekben a tervező kiválasztására tervpályázati eljárás lebonyolítása, a tervezői művezetés biztosítása 
▶ kivitelezési dokumentáció meglétéről való gondoskodás, az abban foglaltak betartatása
▶ az építési napló ellenőrzése 
▶ a műszaki átadás-átvételi és a birtokba adási eljárásban való részvétel 
▶ az igazoltan elvégzett teljesítések pénzügyi elszámolásának ellenőrzése 


Az építési engedélyezési dokumentáción túlmenően:

 

▶ épületgépészeti kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha az építménybe 30 kW-nál nagyobb hőtermelő berendezés kerül beépítésre
▶ épületvillamossági kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha 7 kW-nál nagyobb az építmény elektromos áram teljesítményfelvétele
▶ energetikai számítást kell készíteni a külön jogszabályban meghatározott esetekben, az ott meghatározottak szerint

 

 

Az építtető vagy megbízása alapján a vállalkozó kivitelező, illetve a beruházás lebonyolító a tervezővel a kivitelezési dokumentáció elkészítésére tervezési szerződést köt, melyet a külön jogszabály szerint építésügyi hatósági engedélyhez kötött építmények, építési tevékenységek esetén írásba kell foglalni.A szerződés tartalmazza a szerződés tárgyában megjelölve a vállalt tervezési tevékenység (szakági tervezési tevékenység) pontos megnevezését, a dokumentációra vonatkozó követelmény (mennyiségi és minőségi mutatók) meghatározásával, a teljesítési határidőket (figyelemmel a szakaszos tervszolgáltatásra is), a vállalkozási díj összege mellett az elszámolás formáját, módját, a fizetés módját, határidejét. A tervező a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedély és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott dokumentáció alapján szakszerű műszaki tartalmú kivitelezési dokumentációt készít.
 
 
A tervező a kivitelezési dokumentáció részeként tervezői nyilatkozatot tesz, amely tartalmazza a tervezett építési tevékenység helyét, címét, helyrajzi számát, az ingatlan jogszabályi védettségére való utalást, megnevezését, rövid leírását (tartalmát), jellemzőit, a környezet meghatározó jellemzőit, védettségi minősítését, az építészeti-műszaki tervező és a szakági tervezők nevét, címét, aláírását, tervezői jogosultságuk igazolását, az általuk tervezett dokumentáció (rész) megnevezését. Annak kinyilvánítását, hogy az általa tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen a törvényben meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési és építési követelményeknek és az eseti hatósági előírásoknak, a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű, az építési engedélyezési terv és a kivitelezési terv összhangban van, a dokumentáció a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor közreműködésével készült, és műemléki védettség esetén az örökségvédelmi hatósági engedély rendelkezésre áll, a betervezett építési termékek megfelelőség igazolására  vonatkozó nyilatkozatot. 
 
Továbbá annak ismertetését, ha az engedélyezési dokumentációtól - a jogszabályok keretein belül - a kivitelezési dokumentáció eltér.
A tervező szakmagyakorlási jogosultságát a tervezői nyilatkozaton a névjegyzéki bejegyzési (nyilvántartási) száma feltüntetésével igazolja.
 

A tervező felelős az általa készített kivitelezési dokumentáció technológiai megvalósíthatóságáért

 
A kivitelezési dokumentációt nyilatkozatával a tervező a szerződésben megállapított ellenérték kézhezvételét követően - a tervezési szerződés teljesítéseként - aláírásával ellátva felhasználás céljából a szerződő fél birtokába adja. A tervező biztosítja a tervellenőr számára a tervek szakaszos rendelkezésre bocsátását.
A kivitelezési dokumentáció tartalma az építési engedélyezési (bejelentési) dokumentációból, az árazatlan költségvetési kiírásból és - jogszabályban meghatározott esetekben - biztonsági és egészségvédelmi tervből áll.
Az épületgépészeti munkarészek vonatkozásában el kell készíteni az épület valamennyi épületgépészeti rendszerének kiviteli terveit, alaprajz, metszet, függőleges csőterv és kapcsolási vázlat szinten, de szerelési, műhely- és gyártmánytervek nélkül.

 

 

Az épületgépészeti tervezés elemei:

 
▶ épületgépészeti számítások
▶ az épületek energetikai méretezése 
▶ energiateljesítményének kiszámítása - a külön jogszabályban rögzített esetekben és részletezéssel
▶ épületgépészeti rendszertervezés 
▶ a vezetékhálózatok és berendezések méretezése a teljesítmény- és fogyasztási adatok számításon alapuló értékeivelAz épületgépészeti tervdokumentáció tartalmazza:

 
▶ a (víz-, csatorna-, gáz-, fűtés- és légtechnikai) rendszerek, vezetékhálózatok és berendezések elrendezési és szerelési terveit
▶ az elrendezési, nyomvonal-vezetési, szerelési részletterveket, méretkimutatásokat, konszignációkat
▶ műszaki leírást az épületgépészeti hálózatok és rendszerek, berendezések írásos ismertetésével 
▶ a teljesítmény- és fogyasztási adatok (számításon alapuló) értékeivel
▶ az épület funkciójából adódó speciális épületgépészeti rendszerek részletes ismertetését
 
 
  
Az épületgépészeti számításokat a vonatkozó szabványoknak és rendeleteknek megfelelően kell elkészíteni, archiválni. A számításokat a kiviteli tervdokumentáció nem tartalmazza.
  • NEWMED